Pārlekt uz galveno saturu

Kokapstrādes katedras mācībspēki padziļina zināšanas nozaru uzņēmumos

Lai studenti būtu informēti par jaunākām attīstības tendencēm kokrūpniecības sektorā un pēc Meža fakultātes absolvēšanas konkurētspējīgi darba tirgū, Kokapstrādes katedras mācībspēki jau otro gadu iesaistās stažēšanās aktivitātēs. Tas ir pārdomāts turpinājums pirms 15 gadiem izveidotajai sadarbībai ar SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MeKA), kas šobrīd ir vislabāk aprīkotais pētnieciskais cents Baltijas valstīs. Pieeja, ka vispirms zināšanas iegūst mācībspēki un tad tās nodod studentiem, tiek uzskatīta par labās prakses piemēru daudzās pasaules valstīs. Papildus tai Kokapstrādes katedras studenti jau studiju procesa laikā tiek dažādos veidos iesaistīti nozares uzņēmumu darbībā.

Par stažēšanās ieguvumiem un to izmantošanu studiju procesa pilnveidē stāsta vadošais pētnieks un viesdocents Uldis Spule. “Stažēšanās tika uzsākta 2020.gada rudenī divos uzņēmumos, katrā pa 100 stundām. Šī pieredze ir ļoti noderīga, jo abi uzņēmumi ir saistīti ar Eiropas Zaļā kursa stratēģijas ieviešanu, kas nozīmē gan koksnes apstrādi ar videi saudzīgām tehnoloģijām, gan tādu produktu izgatavošanu, kuri pēc tā dzīves cikla noslēguma ir otrreizēji pārstrādājami. Iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar projektēšanas programmām tiks izmantotas lekciju un nodarbību vadīšanā, kā arī jaunu mācību un metodisko materiālu izstrādē.

SIA “ARB POPE” ir iegūtas padziļinātas zināšanas par koksnes plātņu materiāliem, to ražošanu, pēcapstrādi un lietošanas iespējām. Tās tiks izmantotas pamatstudiju programmas “Kokapstrāde”  studiju kursu “Līmēto materiālu ražošana un “Kokapstrādes procesu modelēšana” pilnveidošanā. Apgūstot šo kursu, ražošanas un stratēģijas plānošanas principus, kas tiek izmantoti uzņēmumā, studentiem būs pietiekamas zināšanas, lai pēc studiju noslēguma darba izstrādes varētu izveidot savus uzņēmumus un nodibināt sadarbību ar stažēšanās uzņēmumu koksnes produktu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanai – mēbeles, būvgaldniecības izstrādājumus. 

SIA “ARB POPE” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vašuks norāda, ka tiek domāts par iesāktās sadarbības turpināšanu un mācību ekskursijām. Studenti, apmeklējot ražotni, iegūs lielāku izpratni par koksnes mehāniskās apstrādes ļoti sarežģītiem posmiem un procesiem – automatizāciju, digitalizāciju, aprobāciju, validāciju un tiešo realizāciju. Iespējama sadarbība arī studiju noslēguma darbu izstrādē, kuru pamatā ir uzņēmumā veikti pētījumi - tajā skaitā prototipēšanas laboratorijā.

Stažēšanās SIA “Freimans Timber Constructions” nodrošināja iespēju detalizēti uzzināt ne tikai par jumta kopnes projektēšanu, to ražošanas iekārtu un komponenšu izgatavošanu, bet arī starptautiska uzņēmuma pieredzi plānošanā un attīstības stratēģijas izstrādē. Koks ir vienīgais zaļais būvmateriāls, taču tas jālieto saudzīgi un optimāli. Tādas projektēšanas programmas kā PAMIR ir lietpratīgs un pamatots instruments, kas koka būvkonstrukcijās tiek izmantots jau vairākus gadus. Šo programmu apguve ar nākamo gadu būs iekļauta studiju plānā, veicinot zināšanu tiešu pārnesi no ražošanas uz augstāko izglītību. Tiks pilnveidoti tādi pamatstudiju kursi kā "Koksnes lietošana konstrukcijās” maģistra studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” ietvaros un “Koka būvkonstrukcijas” pamatstudiju programmas “Kokapstrāde” ietvaros,  lai koksnes izmantošana būvkonstrukcijās tiktu parādīta no visiem aspektiem. Uzņēmuma mārketinga direktors Raimonds Ledžus uzskata, ka iesāktā sadarbība ir jāturpina un studenti ražošanas prakses ietvaros  jāiepazīstina ar ražošanas tehnoloģisko plūsmu. Nākotnē vismaz diviem ieinteresētajiem studentiem tiks piedāvātas prakses vietas.

Arī Kokapstrādes katedras docente Sigita Liše 2020. gadā stažējās divos uzņēmumos, un studenti jau ir izjutuši sadarbības rezultātus praksē.  “Lai arī sadarbība ar AS “Latvijas Finieris” ir ilgstoša, stažēšanās procesā vairāk pievērsos tieši komercdarbības aspektiem Latvijas un starptautiskā tirgū. Šodien studiju kurss “Komercdarbība kokrūpniecībā” nodrošina jaunajiem speciālistiem tādas zināšanas, kādas ir nozarē strādājošiem vadošajiem speciālistiem. Tiks turpināta jau aizsāktā prakse, ka uzņēmuma speciālisti lasa vieslekcijas un šogad kā jaunums studiju programmā tiks iekļauti jautājumi par stratēģisko pārvaldību ilgtermiņa biznesa nodrošināšanai un koksnes piegādes ķēdes loma ražošanas efektivizācijā. Uzņēmums nepārtraukti domā par to, kā saglabāt konkurētspēju. LF stratēģiskajā pārvaldībā lēmumu pieņemšanā ļoti būtiski ir pareizas, objektīvas informācijas iegūšana, tās atlase un apstrāde tieši uzņēmuma vajadzībām. Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka arī studentiem ar to jāsāk. Speciālisti uz studentiem skatās kā uz topošajiem kolēģiem, kuri virzīs nozares attīstību, veicinās koksnes resursu efektīvu izmantošanu dažādos tautsaimniecības sektoros, tāpēc ir svarīga sadarbība ar Kokapstrādes katedru personālu jau studiju procesā”.

“Savukārt stažēšanās SIA “Marks M” nodrošināja labāku izpratni par stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesiem, uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipiem un zīmolvedību Latvijas tirgū”, vērtē Sigita Liše.  “Masīvkoku detaļu ražošana, apstrāde un apdare ir niša, kurā specializējies uzņēmums un tā pārstāvētais zīmols ‘Nakts mēbeles”. Uzņēmuma vadītājs Juris Griķis daudz laika velta, lai sabiedrībai un jaunajiem kokapstrādes speciālistiem skaidrotu par augstākas pievienotas vērtības produkcijas radīšanu, it īpaši koka izstrādājumu un ar savu zīmolu. Kokapstrādes katedrai ar šo uzņēmumu sadarbība turpināsies arī nākotnē ne tikai vērtējot jauno speciālistu iegūtās prasmes un kompetences, bet jau studiju procesā, sniedzot studējošajiem iespēju pilnveidot zināšanas par produkcijas ražošanu ar augstu pievienoto vērtību un veicināt izpratni par zīmola nozīmi produkta attīstībā”. 

Kokapstrādes katedras mācībspēku stažēšanās aktivitātes norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai. Līdzīgās aktivitātēs iesaistīti mācībspēki visās fakultātēs, padziļinot zināšanas par aktualitātēm sevis pārstāvētajās nozarēs.

Pievienots 12/03/2021